• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

Announcement

gradaran

An event dedicated to the 100th anniversary of the First Republic of Armenia will be held in the framework of the National Library Week on April 17, 2011, at the 425 auditorium of ANAU Building 1.

Speaker, Armenian history and the pill. Associate Professor 

PhD Gurgen Vardanyan

New book

integratsvats_payqar

Ավագյան,Գ. Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ/Գ.Ավագյան, Դ.Պետրոսյան, Ա. Ներսիսյան.- Երևան: Անտարես 2017. - 432 էջ

Read more...

The Book of Dedication and Mother tongue were mentioned 

511111111111111111111The Agrarian University has always emphasized the importance of not only professional education of the students, but also Armenian education. The vivid evidence of this is the February 20 ANAU event dedicated to Mother Language Protection and Book Donation.


Read more...

The Book of Dedication

3

On February 19, 2008, the birthday of the Armenian poet Hovhannes Tumanyan, by the initiative of Levon Ananyan, the former president of the Union of Writers of Armenia and by the Government decision, is marked as a book in Armenia.

Read more...

New book

gini

Սամվելյան Լ.Ռ.  

Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ: Դասագիրք / Լ.Ռ. Սամվելյան; ՀՀ ԿԳՆ;ՀԱԱՀ, Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոն - Եր.: ՀԱԱՀ, 2017 - 208 էջ:

Read more...

More Articles...