• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

The Book of Dedication and Mother tongue were mentioned 

511111111111111111111The Agrarian University has always emphasized the importance of not only professional education of the students, but also Armenian education. The vivid evidence of this is the February 20 ANAU event dedicated to Mother Language Protection and Book Donation.


Read more...

The Book of Dedication

3

On February 19, 2008, the birthday of the Armenian poet Hovhannes Tumanyan, by the initiative of Levon Ananyan, the former president of the Union of Writers of Armenia and by the Government decision, is marked as a book in Armenia.

Read more...

New book

gini

Սամվելյան Լ.Ռ.  

Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ: Դասագիրք / Լ.Ռ. Սամվելյան; ՀՀ ԿԳՆ;ՀԱԱՀ, Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոն - Եր.: ՀԱԱՀ, 2017 - 208 էջ:

Read more...

 ‘Innovative Libraries’ seminar

DKEniMkW0AAN7Lg

On September 19-20, 2017 seminar ‘Innovative Libraries’ took place in Tsaghkadzor. This seminar was funded and organized by the US Embassy in Armenia.

More than 25 representatives from libraries of different regions of Armenia took place in the meeting. This seminar aim was to introduce the participants’ new technologies, their application, as well as modern services offered by new technologies.

Read more...

New book     

Grigoryan-kazm

Գրիգորյան Ա.Ջ.

«Բուսասանիտարիայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ «Բուսաիտարիայի» վերապատրաստման կուրսերի ունկնդիրների համար / Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյան, Ա.Շ.Մելիքյան, -Եր., ՀԱԱՀ, Հեղ.հրատ., 2016 - 230 էջ

Read more...

More Articles...