• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

ANAU Library was replenished with 

ancient scientific literature


1-2019

In March 2019 Books of Tirov Library of ANAU “Voskehat Teaching Experimental Farm” was carried over to the Library of the University. The fund includes multilingual antique scientific books, reports, scientific papers, journals, newspapers on viticulture winemaking, and agriculture published in different countries from the mid-19th to the mid-20th centuries

Read more...

New book

kazm


Հայկազյան Վարդան         Նոր երկրագործության փիլիսոփայություն: Քրեստոմատիա.-Երևան: Ակտուալ արվեստ,2019.- 425էջ


The book is prepared for different fields of agriculture. The author discusses and represents agriculture as philosophy: new approaches, understandings and new level of scientific researches.

Read more...

National Library week started with cognitive visit to Komitas Museum Institute

1000001

The National Library Week, organized by the Armenian Library Association since 2002, is being held this year on April 15-22. In addition to the other libraries of the country, the Scientific Library of ANAU has also joined the events held within the framework of the traditional weekly event.

Read more...

New book

Shapik_1

Երիցյան, Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է.   Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Կ. Երիցյան, Հ.Է. Գրիգորյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ - Երևան: Արմավ, 2019. - 112 էջ: նկ., աղյս. 21 սմ.

The manual is developed according to educational plans, where principles of organic agriculture, maintenance of soil fertility, regulation of plant nutrition and characteristics of pests for fighting against harmful organisms, as well as some issues regarding legal regulations are explained.

Read more...

New book

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

On February 19, 2019, on Book Giving Day, Doctor of Economics, Professor S. Avetisyan donated this valuable book to ANAU Library.

Read more...

More Articles...