• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

There are no translations available.

Գրադարանավարի օրվա առթիվ ՀԱԱՀ գիտական գրադարանը բացել էր «Գանձարանի դռները»

7.8

Գրադարանավարի օրվա առթիվ գրադարանն այսօր՝ հոկտեմբերի 7-ին, առաջին անգամ բացել էր իր գանձատան դռները՝ ցուցադրելու բազմալեզու հնատիպ գրքերի և ամսագրերի հարուստ ֆոնդի (ավելի քան 3500 անուն) մի փոքր մասը: Գրադարանի ամենահին գիրքը 238 տարեկան է՝  տպագրված 1781թ. : 

Read more...

There are no translations available.

ՀԱԱՀ գրադարանը համալրվեց արժեքավոր հնատիպ գիտական գրականությամբ


1-2019

2019թ.մարտին ՀԱԱՀ «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի Թաիրովի գրադարանի գրքային ֆոնդը տեղափոխվեց բուհի գրադարան:Նշված ֆոնդն իր մեջ ներառում է 19-րդ դարի կեսերից մինչև 20-րդ դարի կեսերը տարբեր երկրներում լույս տեսած խաղողագործությանը,

Read more...

New book

kazm


Հայկազյան Վարդան         Նոր երկրագործության փիլիսոփայություն: Քրեստոմատիա.-Երևան: Ակտուալ արվեստ,2019.- 425էջ


The book is prepared for different fields of agriculture. The author discusses and represents agriculture as philosophy: new approaches, understandings and new level of scientific researches.

Read more...

National Library week started with cognitive visit to

Komitas Museum Institute

1000001

The National Library Week, organized by the Armenian Library Association since 2002, is being held this year on April 15-22. In addition to the other libraries of the country, the Scientific Library of ANAU has also joined the events held within the framework of the traditional weekly event.

Read more...

New book

Shapik_1

Երիցյան, Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է.   Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Կ. Երիցյան, Հ.Է. Գրիգորյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ - Երևան: Արմավ, 2019. - 112 էջ: նկ., աղյս. 21 սմ.

The manual is developed according to educational plans, where principles of organic agriculture, maintenance of soil fertility, regulation of plant nutrition and characteristics of pests for fighting against harmful organisms, as well as some issues regarding legal regulations are explained.

Read more...

More Articles...