• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Գյուղատնտեսական մեքենաներ

 1. Աղասարյան Ա.Ջ., Պապյան Ս.Խ., Մարգարյան Ա.Ս.- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում
 2. Աղասարյան Ա.Ջ.- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում
 3. Բազիկյան Ն.Ա.- Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ
 4. Բաղդասարյան Մ.Թ. Խոտի բրիկետավորման մեքենաների հաշվարկի և նախագծման հիմունքներ
 5. Գրիգորյան Շ.Մ.- Հողի մշակման  մեքենաների  բանող օրգանների պարամետրերի հաշվարկի տեսության տարրերը
 6. Գրիգորյան Շ.Մ. - Գյուղատնտեսության մեխանիզատորի տեղեկագիրք
 7. Գրիգորյան Շ.Մ. Խաչատրյան Ա.Ց., Մինասյան Ռ.Ց.- Երկրագործական մեխանիկա
 8. Գրիգորյան Շ.Մ., Ռաֆայելյան  Ս.Վ.   Հացահատիկահավաք կոմբայններ
 9. Գրիգորյան Շ.Մ., Հովհաննիսյան Ս.Վ.   Անտառային մեքենաներ
 10. Գուրեվիչ Ա.Մ- Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ
 11. Թարվերդյան Ա.Պ., Մարգարյան Ս.Ե.- Կերի նախապատրաստման մեքենաներ
 12. Խաչատրյան Ա․- Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում
 13. Խաչատրյան Ա.Ց., Գրիգորյան Շ.Մ.- Խոտ և ծղոտ հավաքիչ-մամլիչ մեքենաների կառուցվածքը, աշխատանքը և  կարգա­վո­րում­ները
 14. Մարգարյան Ա.Ս. -Գյուղատնտեսության ինժեներատեխնիկական միասնական համակարգի ստեղծման գիտական հիմունքները
 15. Մարգարյան Ա․Ս․- Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում
 16. Մարգարյան Ս.Ե., Դանիելյան Գ.Հ. - Ուսումնական ձեռնարկ  <<Անասնապահական ֆերմաների մեքենայացում>> առարկայից լաբորատոր աշխատանքներ  կատարելու համար
 17. Մարգարյան Ս.Ե., Պապյան Ս.Խ. - Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում
 18. Մարգարյան Ս.Ե. - Կերարտադրության և անասնապահության մեքենայացում
 19. Մարգարյան Ս.Ե.- Օրգանական պարարտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիաները և մեքենաների համակարգը
 20. Մելքոնյան Ա.Հ. - Մելիորատիվ մեքենաներ
 21. Մելքոնյան Ա.Հ. - Մելիորատիվ մեքենաներ: Ուսումնական ձեռնարկ
 22. Շահբազյան Վ,Ա,- Արտադրական պրոցեսների մեքենայացումը անասնապահական ֆերմաներում
 23. Պապյան Ս.Խ.- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հիմունքներ
 24. Պապյան Ս.Խ. - Գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական ապահովման հիմունքներ
 25. Սահակյան Լ.Ա.- Մեքենաների հուսալիությունը և նորոգումը
 26. Սարգսյան Մ.Ա.- Բերքահավաքի մեքենաներ
 27. Տոնապետյան, Պ.Ա.- Հողի մշակման էներգախնայող տեխնոլոգիայի և համապիտանի ագրեգատի մշակում
 28. Амерханов Р.А.- Оптимизация сельскохозяйственных энергетических установок с использованием возобновляемых видов энергии
 29. Кудрявцев И.Ф.- Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок
 30. Слюсаренко В.В.- Дождевальные машины
 31. Слюсаренко В.В. - Машины и оборудование для орошения сельскохозяйственных культур
 32. Тарвердян А.П. - Применение теории вибрации в земледельческой  механике
 33. Фермер-Базовый уровень