• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

ՆՈՐ ԳԻՐՔ

qamalyan

ՔԱՄԱԱՅԱՆ 0. Ա. Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա: 24 դասախոսություն/ 0. Ա.Քամալյան; ՀԱԱՀ.- Եր.: «Մեկնարկ» հրատ., 2020.- 264 էջ

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են այն դասախոսությունները, որոնք վերջին տարիներին կարդացվել են ՀԱԱՀ-ում: Հաշվի աոնելով ,որ ագրարային բնագավաոի մասնագետներ պատրաս­տող ԲՈԻՀ-երում քիմիայի և մասնավորապես ֆիզիկական ու կոլոիդների քի­միայի դասավանդումն ունի որոշակի առանձնահատկություններ, դասախոսոլթյուններում հիմնական շեշտը դրված է առարկայի տեսական հիմունքների հանրամատչելի մեկնաբանությունների և գործնականում դրանց կիրառության հնարավորությունների բացահայտման վրա:

ՀԱԱՀ-ի գրադարանը շնորհակալություն է հայտնում պարոն Քամալյանին գիրքը գրադարանին նվիրելու համար: