• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

Shapik_1

Երիցյան, Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է.   Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Կ. Երիցյան, Հ.Է. Գրիգորյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ - Երևան: Արմավ, 2019. - 112 էջ: նկ., աղյս. 21 սմ.

Ձեռնարկը կազմված է գործող ուսումնական ծրագրին համապատասխան, որտեղ լուսաբանված են օրգանական երկրագործության վարման սկզբունքները, հողի բերրիության պահպանման, բույսերի սննդառության կարգավորման և վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև իրավական կարգավորման վերաբերյալ որոշ հարցեր:

Նախատեսված է ՀԱԱՀ‐ի ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, օրգանական գյուղատնտեսությամբ հետաքրքրված մասնագետների, ֆերմերների, ինչպես նաև ՀՀ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում §Օրգանական գյուղատնտեսություն¦ մոդուլի ուսուցման համար: