• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

ken.2

Գալստյան Մ.Հ. Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ: Դասագիրք/Մ.Հ.  Գալստյան.-  Եր.: Մեկնարկ, 2018.- 300 էջ:

Դասագրքում բացահայտված են հիմնական բնապահպանական կենսատեխնոլոգիական մեթոդները և ուղղությունները, որոնք կիրառվում են ՇՄՊ-ի համար և ներառում են կենսառեմեդիացիան, մանրէական սինթեզի հիմնական օրենքները, գենետիկական ճարտարագիտության մեթոդները, ինչպես նաև թափոնների վերամշակման, անթափոն արտադրության կազմակերպման ու մակրոմիցետների արտադրության կենսատեխնոլոգիական գործընթացները:

Աշխատանքում բերված նյութերը նպատակաուղղված են նաև աջակցելու բնության բաղադրիչների պահպանման վերաբերյալ ընդունվելիք օրենքների նախագծերի ձևավորմանը և մասնագիտական գործունեության կազմակերպմանը` հենվելով էկոհամակարգերի գործունեության օրենքների և բիոնիկայի սկզբունքների խորը իմացության վրա: 

Դասագիրքը գրված է ՀԱԱՀ ագրոէկոլոգիական ուղղվածության մագիստրատուրայում, ՀՀ բուհերի

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» և «Շրջակա միջավայրի պահպանություն» մասնագիտություններում սովորողների, կենսաբանության ու բնապահպանության ուսուցիչների, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, բնապահպանության բնագավառի աշխատողների և յուրաքանչյուր հայի համար, ում համար թանկ են բնության պահպանության և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: