• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

New book     

Grigoryan-kazm

Գրիգորյան Ա.Ջ.

«Բուսասանիտարիայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ «Բուսաիտարիայի» վերապատրաստման կուրսերի ունկնդիրների համար / Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյան, Ա.Շ.Մելիքյան, -Եր., ՀԱԱՀ, Հեղ.հրատ., 2016 - 230 էջ

Read more...

Published During the Recent 5 Years


“Get aqainted with new published books”-advise librarians to the students”otherwise, they will appear in the shelves very soon”.

Read more...

Dear reader

download

In the framework of the “national library week”, from the 18th to 21st of April ANAU Scientific Library has organized exhibition of professional literature replenished fund during the last five years. 

The exhibition is organized in the reading rooms of the 1st and 2nd buildings.

Book Donation Day

On the 19th of February ANAU celebrated “Book Donation Day”. During the whole year donated books are presented on this day. 

Library staff headed by Hasmik Adamyan, deputy director of Library, offered the guests about 500 pieces of literature.

Read more...

Book Donation Day

books2

The 19th of February – birthday of famous poet Hovhannes Tumanyan's, is celebrating as “Book Donation Day” in Armenia. On the occasion of “Book Donation Day” on the 20th of February, at 14: 00 ANAU Scientific Library has organized an interesting event where everyone is invited to take part. You can not only donate a book to the library, but also among the displayed literature you may choose a gift - professional or fiction book.More Articles...